Urval av uppdrag vi haft

 • Pannanläggning som konverterats från kol till avfallsförbränning 80MW inklusive ny bränslehantering.
 • Uppdragets omfattade teknisk kontroll, ATEX verifiering, samt CE verifiering.
  Underhållsöversyn RAM -studie för en energianläggning bestående av 3 pannor total kapacitet 220MW.
 • Design, teknisk kontroll, CE och ATEX verifiering av ny pelletfabrik (barkpellets) med kapacitet 50 ton per timme för en cellulosafabrik.
 • CE och ATEX verifiering av ny avfallspanna 50MW inklusive ny bränslefabrik för hushållsavfall.
 • CE och ATEX verifiering av bergrumsanläggning för förvaring av avfallsaska som genererar vätgas.
  CE verifiering av fastbränslepanna för eldning av träpellets 80MW inklusive bränslehantering och silor
 • ATEX verifiering av avfallsförbränningsanläggning 240MW inklusive all bränslehantering.
 • Pannanläggning som konverterats från kol till träpellets 300MW inklusive hamnmottagning. Pellets silor och bränslehantering.
 • ATEX verifiering av pannanläggning för torvbränsle eldning 180MW inklusive bränslehantering.
 • Utredning och kravspecifikation för ny ringledning försörjande släck vattensystemet på kärnkraftverk.
 • Analys och projektering av aktiva system för turbinhall på kärnkraftverk.
 • Riskanalyser m a p olyckor inom ett 10-tal anläggningar utfördes i enlighet med koncernregler. Analyserna utfördes enligt principen för grovanalys eller, för mindre anläggningar, enligt en checklistmetod.
 • Brandorsaksutredning på kraftvärmeverk i samarbete med SKI i Linköping.
 • Projektering och utformning av aktiva system, gnistdetekteringssystem på värmekraftverk.
 • Utbildning av personal i brandsäkerhet samt utformningen av tekniska och organisatoriska släck- och säkerhetssystem för ubåtar.
 • Utredning av brandrisker på flertalet kraftvärmeverk med förslag på åtgärder för att säkerställa egendomsskyddet och personsäkerheten.
 • Upprättande samt införande av systematiskt brandskyddsarbete på hundratals anläggningar inom vitt skilda objekt från kraftverk till skolor och vårdanläggningar inkluderat upprättandet av brandskyddsbeskrivning, ritningar och åtgärdsförslagslista.
 • Riskanalys av elnät, elleverans, tillgänglighet och skyddsnivå med avseende på brand, explosion och personsäkerhet.
  Dimensionering av byggnadskropp för lagerverksamhet enligt principer för dimensionering enligt beräkning.
 • Utformning av koncernregler avseende brandskydd och riskhänsyn på anläggningar ägda och återförsäkrade i egna bolag.
 • Utfört granskningsarbeten och kvalitetssäkring vid funktionsbaserad dimensionering av ny pannbyggnad såsom sakkunnig brand åt byggnadsnämnden i Norrköping.
 • Brandtekniska analyser för att säkerställa utrymningssäkerheten samt det brandtekniska skyddet. Åtgärder projekterades med analytisk dimensionering och underlag för Systematiskt Brandskyddsarbete i undermarksanläggningar åt Fortifikationsverket.
 • Besiktning och brandtekniskt utlåtande av projektering och utförande av flertalet byggnadstekniska brandskyddsdimensioneringar.
 • ATEX och brand verifiering av 15 stycken möbelfabriker spridda inom EU området.
 • ATEX och brand verifiering av 8 stycken limträfabriker spridda inom EU området.
 • ATEX och brand verifiering av 3 stycken MDF fabriker spridda inom EU området.
 • ATEX och brand verifiering av 2 stycken köksinredningsfabriker inom EU området.
  Brandverifiering av 2 sågverk inom EU området.
 • ATEX och brandverifiering (damm och processgas) av pappersbruk i Sverige.
 • ATEX och brandverifiering (damm och processgas) av pappersbruk i Portugal.
 • RAM–studie på flishanteringslinje på ett pappersbruk i Sverige.
 • CE verifiering av ny cellulosalinje för ett pappersbruk i Sverige.
 • Modernisering och energioptimering bestående av design, konstruktion och leverans av ny transportör.
 • ATEX verifiering av gasturbin(typgodkännande).
 • ATEX verifiering av ny biogasanläggning samt tankstation för stadsbussar.
 • Tenisk verifiering och kvalitetssäkring av ny hamninlastningsanläggning för soda.
 • ATEX och brandverifiering av ny komposteringsanläggning för hushållsavfall.
 • ATEX verifiering av koleldningssystem för kalkugn.
 • ATEX och brandverifiering av Mangananrikningsanläggning.
 • ATEX och brandverifiering av Manganhantering, krossning och anrikning av Mangan och silicium.
 • Design av nytt hamnutlastningssystem för DCP.
 • ATEX och brandutbildningar (endagsseminarier)> 50 st fr. o. m. 2004.
 • CE verifiering (endagsseminarier) > 10 st fr. o. m. 2004.
 • Säkerhetsunderhåll (endagsseminarier)> 10 st. fr. o. m. 2004.
 • Skade- och olycksfallsutredningar inom processindustri
  > 20 st.

Galleri