Design & Konstruktion

Som ingenjörer är vi genuint intresserade och engagerade av att hitta lösningar. Brunitec har funnits sedan tidigt 90-tal och har lång och bred erfarenhet av Underhåll, Driftsäkerhet och
proccesoptimeringar.

Planerar ni att bygga en ny anläggning, modernisera eller förbättra en befintlig är Brunitec rätt partner. Vi deltar gärna som ert stöd vid planering, montageledning, upphandling samt utvärdering och besiktning.

Brunitec har utvecklat ett damm & spill fritt System 2000 med olika kombinationer av kapslade transportörer, dammfilter, brandspjäll och spillhantering som uppfyller speciella krav inom ATEX, säkerhet eller arbetsmiljö. Vi har designat och byggt kompletta anläggningar såväl som uppgraderat befintliga mot dagens krav och bestämmelser.

Vi tillhandahåller design & ritningsunderlag. Tillsammans gör vi upphandlingen och ser till att anläggningen kommer i drift med rätt kvalitet.

Materialhantering

Brunitec Punktfilter

Ett specialkonstruerat slangfilter för reduktion av övertryck i transportörer och silor. Filtret kräver lite utrymme och är därför lätt att placera även där det är trångt. Rensning styrs av timer eller differenstryck.

Brunitec Brandsektioneringsspjäll

Minskar risken för spridning av bränder. På grund av hastiga brandförlopp är enbart sprinkling otillräckligt för att skydda bandgångar och byggnader. En aktiv åtgärd är att avgränsa riskområdet. Brandspjället kombineras med indikering via IR eller andra detektorer.

Brunitec Spilltransportör

Ett system utvecklat för att hantera spillet från band-transportörer kontinuerligt under drift. Systemet kan appliceras på hela transportörlängden eller vid på- och avlastning där spillmängderna normalt är störst. Spilltransportör och spillelevator är mycket kompakta för att kunna monteras på de flesta förekomande transportörlösningar.

Brunitec Spillelevator

Används för att lyfta upp material från spilltransportören tillbaks tillbandtransportören när man vill hantera det spill som uppstår vid pålastningsdelen.

Brunitec Pålastningslåda och kapsling

Rätt lösning mot damm och spillproblem vid pålastningav bandtransportörer.Den finns med flera typer av tätningar. Kapslingen är stabil och har universella fästdetaljer och justerbara benstativ vilket gör att den passar till alla typer av transportörer. Montering sker snabbt och enkelt utan ”heta” arbeten.

Brunitec Planmatningssystem

Brunitec matargolv är en energisnål och effektiv lösning för utmatning ur plansilor, mottagnings- och utlastningsfickor. Till skillnad från traditionella stokermatare som river materialet underifrån, matar Brunitecs planmatningssystem hela massan mot en given öppning (utlopp). Systemet är flexibelt och lämpar sig för alla typer av materialfraktioner, lätta såväl som tunga.

Planmatningssystemet kan appliceras för utmatning av silor, mellanlagringsfickor och liknande. Drivpaketet utgörs av elektromekaniska ställdon, istället för hydraulsystem, som kan placeras antingen i bakkant eller under golvet. Golvet består av balkar anpassade efter hanterat material och slitage (erosion/korrosion), som löper på lagrade V-hjul vilket ger en låg energiförbrukning i förhållande till massan som ska matas ut. Balkarna kan köras individuellt eller gruppvis efter vad som krävs för att flytta massan. Utmatningen kan styras variabelt och går att integreras mot övriga driv och styrsystem.